Όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα, αλλά και αναλυτικές πληροφορίες, παραθέτονται στη σχετική μελέτη εφαρμογής περιβαλλοντικών- εκπαιδευτικών διαδρομών του Προγράμματος.