Το Πρόγραμμα «Η άγρια ζωή στον αγρό και στο λιβάδι» εντάσσεται στο τοπικό πρόγραμμα LEADER+ Θεσσαλονίκης. Στόχος του είναι η διατήρηση, ενίσχυση και προώθηση των Υψηλής Φυσικής Αξίας περιοχών (ΥΦΑ) μέσα από μεθόδους μη τυπικής μάθησης (περιβαλλοντική εκπαίδευση) σε επιλεγμένες περιοχές παρέμβασης και περιλαμβάνει μια σειρά από δραστηριότητες για παιδιά και για ενήλικες σε περιοχές ΥΦΑ.

Υλοποιείται από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία σε συνεργασία με τους Φορείς Διαχείρισης των Πάρκων Λιμνών Κορώνειας και Βόλβης και Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα και υπό την εποπτεία της Αναπτυξιακής Νομού Θεσσαλονίκης, ΑΝΕΘ Α.Ε.

Οι περιοχές παρέμβασης είναι ο Ποταμός Αξιός και οι Λίμνες Κορώνεια και Βόλβη.

Οι συγκεκριμένες εκτάσεις έχουν επιλεγεί καθώς συγκεντρώνουν δυο κρίσιμα χαρακτηριστικά:

  • Θεωρούνται εκτάσεις προτεραιότητας σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, αλλά και σε πανελλήνιο επίπεδο
  • Μπορούν να θεωρηθούν τυπικές αγροτικές και λιβαδικές-δασικές εκτάσεις με πολύ έντονη ανθρώπινη παρουσία: Το Εθνικό Πάρκο Λ. Κορώνειας και Βόλβης έχει ήπια εκμετάλλευση, ενώ το Εθνικό Πάρκο Δ. Αξιού- Λουδία- Αλιάκμονα έχει εντατική εκμετάλλευση.

 

Τα προγράμματα LEADER ή αλλιώς ο Άξονας 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2007-2013 (ΠΑΑ) δίνει τη δυνατότητα σε αγροτικές περιοχές να εφαρμόσουν στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με ολοκληρωμένο και πολυτομεακό χαρακτήρα. Οι δράσεις του LEADER, στο πλαίσιο των οποίων επιδιώκεται η στήριξη της καινοτομίας, περιλαμβάνουν τη δημιουργία και ανάπτυξη πολύ μικρών επιχειρήσεων, την ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων, την αύξηση της προστιθέμενης αξίας γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων, την ανάδειξη της αγροτικής κληρονομιάς, την αναμόρφωση χωριών, τις συνεργασίες, τη δικτύωση κ.λπ.