Οι κρίσιμοι παράγοντες ειδικά για την περίπτωση των ορυζώνων, τόσο για την εξασφάλιση της Υψηλής Φυσικής Αξίας, όσο και της παραγωγής της καλλιέργειας είναι η προετοιμασία του εδάφους, η άρδευση και η λίπανση.

Ειδικά για την άρδευση και την εξασφάλιση της άγιας ζωής, είναι πολύ κρίσιμη η εξασφάλιση υδάτων καθ’ όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου. Ισπανική έρευνα διαπιστώνει ότι οι οργανικές καλλιέργειες έχουν μεγαλύτερη διαθέσιμη τροφή για τα πουλιά, ενώ ο αριθμός των ειδών αυξάνει ή παραμένει υψηλός όταν η στάθμη των υδάτων παραμένει χαμηλή (μέχρι 10-12 εκ.) καθ’ όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.

Καλλιεργητικές πρακτικές όπως η αποστράγγιση για περιορισμό των ζιζανίων κατά την καλλιεργητική περίοδο, η απουσία υδάτων κατά τη διάρκεια του χειμώνα ή η συνολική μείωση της πλημμυρικής περιόδου, δε μειώνει μόνο την ποικιλότητα των πουλιών στους ορυζώνες, αλλά μειώνει και την αντίστοιχη ποικιλότητα στους γειτονικούς υγροτόπους. Είναι τόσο σημαντικό το νερό για τη διατήρηση της άγριας ζωής, που αν η καλλιέργεια του ρυζιού γινόταν σε ξηρές συνθήκες, τότε οι ερωδιοί σε Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα θα περιορίζονταν στο μισό.

Επίσης, αν και έχει αποδειχθεί ότι η βιολογική γεωργία στο ρύζι φιλοξενεί περισσότερη βιοποικιλότητα, τα οφέλη της απουσίας χημικών εισροών μειώνονται όταν ο ορυζώνας δεν είναι μόνιμα κατακλυσμένος κατά την καλλιεργητική περίοδο.

Σημαντική για την ενίσχυση της βιοποικιλότητας είναι και η διαχείριση των κρασπεδικών βιοτόπων των ορυζώνων, δηλαδή των μικρών βιοτόπων που διαμορφώνονται μεταξύ των ορυζώνων ή μεταξύ ορυζώνων και γειτονικών χρήσεων γης, π.χ. παραποτάμια συστάδα. Όσο πιο φυσική είναι η βλάστηση αυτών των βιοτόπων, τόση μεγαλύτερη βιοποικιλότητα φιλοξενεί.