Στη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) 2014-2020 υπάρχουν ευκαιρίες για χρηματοδότηση δράσεων σε Υψηλής Φυσικής Αξίας γαίες ή για δημιουργία νέων Υψηλής Φυσικής Αξίας περιοχών σε διαφορετικά Άρθρα (δέσμη μέτρων).

Τα Άρθρα αυτά είναι:

1. Άρθρο 15 «Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση», το οποίο στοχεύει στην εκπαίδευση των αγροτών για την εφαρμογή μιας πιο φιλοπεριβαλλοντικής και οικονομικότερης γεωργίας
2. Άρθρο 18 «Αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που επλήγει από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα και ανάληψη προληπτικών δράσεων», στο οποίο προβλέπονται ενισχύσεις και για προληπτικές δράσεις
3. Άρθρο 23 «Εγκατάσταση γεωργοδασοκομικών συστημάτων», το οποίο έχει ως στόχο να προάγει τις πολλαπλές χρήσεις σε αγροτικές και λιβαδικές γαίες
4. Άρθρο 28 «Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα», το οποίο ενισχύει τις αγροτικές πρακτικές που ενισχύουν τις οικοσυστημικές λειτουργίες
5. Άρθρο 29 «Βιολογική γεωργία» στοχεύει σε μια γεωργία με πολύ χαμηλές εισροές, φιλική για το περιβάλλον και τον άνθρωπο
6. Άρθρο 30 «Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Natura 2000 και της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα», το οποίο προωθεί τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα και κυρίως υποστηρίζει τη δημιουργία νέων Υψηλής Φυσικής Αξίας περιοχών

Περισσότερα για τη νέα ΚΑΠ εδώ.