Η πιο στοχευμένη πηγή για την εξασφάλιση χρηματοδότησης ήταν η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) 2003-2013 και συγκεκριμένα ο Πυλώνας ΙΙ.

Καλές πρακτικές από το εξωτερικό που μπορούν να εφαρμοστούν και στην Ελλάδα στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ εμπεριέχονται στη μελέτη εφαρμογής περιβαλλοντικών- εκπαιδευτικών διαδρομών εδώ.