Οι κύριες απειλές των Υψηλής Φυσικής Αξίας λιβαδιών είναι συνοπτικά οι ακόλουθες:

  • Εγκατάλειψη της γεωργίας, ως απόρροια της γενικότερης εγκατάλειψης ανάπτυξης της υπαίθρου
  • Εγκατάλειψη της κτηνοτροφίας, ως απόρροια της αύξησης της συσσώρευσης των αγροτικών πληθυσμών στα αστικά κέντρα, ανισοκατανομή της βοσκοφόρτωσης
  • Μη επίλυση των ιδιοκτησιακών προβλημάτων και η μη αποσαφήνιση των χρήσεων γης
  • Έλλειψη συστημάτων παρακολούθησης (monitoring) της κατάστασης των λιβαδιών και η δημιουργία σχετικής βάσης δεδομένων, σε συνδυασμό με την ασάφεια του θεσμικού πλαισίου.

Ιδιαίτερα για την περιοχή του Εθνικού Πάρκου Λιμνών Κορώνειας-Βόλβης, οι σημαντικότερες απειλές είναι η σημαντική επέκταση των πυκνών θαμνολίβαδων εις βάρος των ποολίβαδων, ως απόρροια της σταδιακής εγκατάλειψης του ορεινού πληθυσμού και των διαχειριστικών πρακτικών της παραδοσιακής εκτατικής αιγοτροφίας.